top of page

Privacyverklaring:

Door middel van deze privacyverklaring geeft ( Stichting in oprichting ) Zeeuwse Pixsels duidelijkheid over hoe zij persoonsgegevens verzamelt en beheert (“verwerkt”), die bijvoorbeeld via de websites www.zeeuwsepixsels.nl  en www.natuurpromotiezeeland.nl of via aanmeldkaarten worden verzameld. 

Wie een donatie verstrekt aan 1 van de goede doelen aangeboden door Zeeuwse Pixsels of haar aangesloten partners, zal gevraagd worden om een aantal persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het contact van u als donateurs aan Zeeuwse Pixsels. Alle door u persoonlijk ingevulde en verstrekte persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd en worden niet aan derden overgedragen.

Zeeuwse Pixsels respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die haar is toevertrouwd vertrouwelijk wordt behandeld.

Zeeuwse Pixsels houdt zich aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens zoals bedoeld binnen de AVG ( Algemene verordening bescherming persoonsgegevens ) .

 

Persoonsgegevens 

U kunt de website van Zeeuwse Pixsels bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent en zonder ons enige andere persoonlijke informatie te verschaffen. Er zijn echter situaties waarin wij persoonlijke informatie van u vragen. Bijvoorbeeld om u in te schrijven als donateur, aan te melden voor activiteiten via onze online agenda of om met u te corresponderen n.a.v. een door u gestelde vraag welke u ons heeft gesteld d.m.v. het hiertoe bedoelde informatie mogelijkheden. De gegevens welke u aan ons verstrekt worden door ons niet op juistheid gecontroleerd of aan derden doorgegeven voor enig ander doeleinde beschikbaar gesteld. Indien dit noodzakelijk geacht wordt zullen wij u daarvan op de hoogte brengen en u om uw toestemming vragen Dit geschiedt in de meeste gevallen door middel van een invulformulier. Op deze wijze ontvangt Zeeuwse Pixsels persoonlijke gegevens van u, bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer of e-mail adres. 

Voor inschrijving als donateur, of inschrijving voor een activiteit via onze website kunnen wij u om de volgende gegevens vragen:

·         uw naam, adres en woonplaats

·         uw e-mailadres;

·         uw telefoonnummer (indien noodzakelijk)

·         uw bankrekeningnummer (indien noodzakelijk)

 

Correctheid 

Door het meedelen van uw persoonsgegevens geeft u aan dat deze juist en volledig zijn. Zeeuwse Pixsels zal alleen op uw verzoek uw gegevens aanpassen.

 

Beveiliging 

Uw persoonlijke gegevens worden beveiligd in een door wachtwoorden omsloten omgeving.

Zeeuwse Pixsels zal alle passende maatregelen nemen en toetsen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. 

 

Uitwisseling 

·         Zeeuwse Pixsels zal uw gegevens nooit verstrekken aan derden, behalve op uw verzoek. 

·         U heeft de volgende rechten ten aanzien van de persoonsgegevens van u, die wij verwerken: 

·         Het recht om die persoonsgegevens in te zien;

·         Het recht om de persoonsgegevens door ons te laten corrigeren, als ze onjuist blijken;

·         Het recht om de persoonsgegevens te verwijderden zonder opgaaf van reden

·         Het recht om ons te vragen om uw gegevens over te dragen aan een andere, door U aangewezen organisatie;

·         Het recht om een klacht in te dienen over een bepaalde vorm van gebruik (verwerking) van die persoonsgegevens bij de

          Autoriteit Persoonsgegevens. 

Privacybeleid foto’s en film, 

Alle door onze fotografen of  verstrekte foto’s en of  filmmateriaal door derden zullen door Zeeuwse Pixsels alleen worden gebruikt ter publicatie met uw vooraf verkregen toestemming op de in bovengenoemde websites.

Alle auteursrechten zullen door Zeeuwse Pixsels in eigen beheer worden beschermd door bij publicatie van beeldmateriaal verkregen van derden ten alle tijden de auteur te vermelden in of bij het gepubliceerde artikel. Zonder uw toestemming zullen de door u verstrekte materialen niet aan derden worden overgedragen. Personen welke herkenbaar in beeld zijn gebracht moeten hiervoor aan de maker een mondelinge dan wel schriftelijke toestemming hebben afgegeven bij de maker of auteur. Alle hieruit voortkomende financiële of juridische gevolgen zullen door Zeeuwse Pixsels direct worden verhaald op de eigenaar/maker van het desbetreffende beeldmateriaal.

 

Bescherming herkenbaarheid personen in media berichten,

Foto’s en ander beeldmateriaal waarop iemand duidelijk herkenbaar is worden alleen geplaatst met uitdrukkelijke toestemming vooraf van de persoon in beeld, of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger. Op verzoek van de betrokkene, of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger zal dit betreffende beeldmateriaal waarop iemand goed herkenbaar in beeld is zonder toestemming per direct verwijderd worden. Het verzoek voor directe verwijdering dient schriftelijk per e-mail ingediend te worden..

 

Auteursrechten,

Op alle door en of in opdracht van Zeeuwse Pixsels gemaakte en gepubliceerde beeldmateriaal berusten de auteursrechten bij Zeeuwse Pixsels. Alle hieruit voortkomende verkregen financiële vergoeding of opbrengsten zullen ten goede komen aan Zeeuwse Pixsels en worden aangewend ter uitvoering van haar taken. Zonder schriftelijke toestemming van Zeeuwse Pixsels is het verboden om de door ons of in opdracht van gemaakte beeldmateriaal te gebruiken voor publicatie door derden.

 

Gegevens bezoekers website 

Onze website host ( Wix ) kan zonder onze toestemming van Zeeuwse Pixsels of enige vermelding aan Zeeuwse Pixsels gebruik maken van cookies, waarmee technische informatie kan worden verkregen en opgeslagen. Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op uw apparaat achterlaat, waarmee uw activiteit binnen onze website gevolgd wordt. Voor de volledige privacy verklaring van onze web host verwijzen wij u naar: www.nl.wix.com/about/privacy

 

Functionele cookies 

Zeeuwse Pixsels kan voor het juist functioneren van haar websites gebruik maken van bepaalde cookies.. Deze cookies worden gebruikt om benodigde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan en om het gebruikersgemak voor haar bezoekers van de website te optimaliseren.

Einde citaat

bottom of page